A v Siema s zarówno L oraz g a on

OSTRZEŻENIE PRAWNE

 

1.- Informacje prawne

berberana.com (zwana dalej WITRYNĄ INTERNETOWĄ) jest domeną zarejestrowaną przez UNITED WINERIES, SA (zwaną dalej FIRMĄ), podmiot zarejestrowany w Rejestrze Handlowym LA RIOJA; Tom 537, sekcja 8, księga 0, strona 53 i strona LO-1027.
NIF: A-01003433.
ZAREJESTROWANY ADRES: Ctra.de Elciego, s/n.
KOD POCZTOWY: 26350.
LOKALIZACJA: Popielniczka.
PROWINCJA: La Rioja.
TEL.: 91 387 86 12.
E-MAIL: socjo@berberana.com.

2.- Charakter usług

Dostęp do WITRYNY INTERNETOWEJ jest, co do zasady, bezpłatny, bez uszczerbku dla faktu, że zawieranie umów dotyczących produktów lub usług za pośrednictwem WITRYNY podlega opłacie ekonomicznej.

3.- Odpowiedzialność UŻYTKOWNIKA

UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do niewykorzystywania WITRYNY lub zawartych w niej informacji do działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym oraz, co do zasady, do korzystania z niej zgodnie z warunkami ustalonymi przez SPÓŁKĘ.
Opinie, treści i ogólnie wszelkie czynności wykonywane przez UŻYTKOWNIKA są jego wyłączną odpowiedzialnością, bez ponoszenia odpowiedzialności przez SPÓŁKĘ za jakiekolwiek szkody lub straty, które mogą wyniknąć z tych działań poza jego kontrolą i bez posiadania przez SPÓŁKĘ skutecznej wiedzy z nich.

4.- Odpowiedzialność FIRMY

SPÓŁKA nie ponosi odpowiedzialności za błędy w dostępie do WITRYNY lub jej zawartości, jednakże dołoży wszelkich starań, aby do nich nie doszło.
SPÓŁKA zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia i bez wcześniejszego powiadomienia dostępu do WITRYNY INTERNETOWEJ ze względu na możliwą potrzebę przeprowadzenia prac konserwacyjnych, naprawczych, aktualizacyjnych lub usprawniających.

5.- Własność intelektualna i przemysłowa

Cała zawartość STRONY INTERNETOWEJ (w tym między innymi bazy danych, obrazy, rysunki, grafiki, pliki tekstowe, audio, wideo i oprogramowanie) są własnością SPÓŁKI i są chronione krajowymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Nazwa domeny, znaki towarowe, etykiety, znaki wyróżniające lub logo, które pojawiają się na STRONIE INTERNETOWEJ są własnością FIRMY.
Wszystkie teksty, rysunki graficzne, filmy lub nośniki audio, które można znaleźć w tej chwili lub w przyszłości na tej stronie internetowej, są własnością FIRMY i nie mogą podlegać dalszym modyfikacjom, kopiowaniu, zmianom, całkowitej lub częściowej reprodukcji, adaptacji lub tłumaczenia przez UŻYTKOWNIKA lub osoby trzecie bez wyraźnej zgody SPÓŁKI.
Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych na tej STRONIE, a także naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej spowoduje powstanie prawnie określonych obowiązków.

6.- Hiperłącza

Ustanowienie hiperłącza ze strony internetowej strony trzeciej do dowolnej strony WITRYNY FIRMY będzie podlegać następującym warunkom:

Całkowite lub częściowe powielanie jakichkolwiek usług zawartych na STRONIE FIRMY jest zabronione.

Żadne fałszywe, niedokładne lub nieprawidłowe oświadczenie nie będzie umieszczane na stronach STRONY FIRMY i jej usług.

W żadnym wypadku SPÓŁKA nie ponosi odpowiedzialności za treści, informacje, oświadczenia, opinie lub usługi udostępniane publicznie na stronie internetowej, z której utworzone zostało hiperłącze do tej WITRYNY INTERNETOWEJ.

Wszelkie hiperłącza zostaną umieszczone na stronie głównej WITRYNY INTERNETOWEJ.

Hiperłącza znajdujące się na STRONIE INTERNETOWEJ zostały wcześniej uzgodnione z właścicielami powiązanych stron internetowych. SPÓŁKA nie ponosi odpowiedzialności za nadużycia lub działania sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym prowadzone przez użytkowników na wspomnianych stronach, do których prowadzą linki.

7.- Ważność warunków użytkowania

Warunki korzystania z tej WITRYNY są bezterminowe. SPÓŁKA zastrzega sobie w każdym przypadku jednostronne prawo do zmiany warunków dostępu do nich, a także ich treści.

8.- Nieważność i nieskuteczność klauzul

Jeśli jakakolwiek klauzula zawarta w niniejszych warunkach zostanie uznana całkowicie lub częściowo za nieważną lub nieskuteczną, taka nieważność będzie miała wpływ tylko na to postanowienie lub jego część, która jest nieważna lub nieskuteczna, pozostając we wszystkich innych warunkach.

9.- Obowiązujące prawodawstwo i jurysdykcja

Świadczenie usług na niniejszej WITRYNIE INTERNETOWEJ oraz niniejsze warunki użytkowania podlegają prawu hiszpańskiemu.
Wszelkie kwestie sporne, które dotyczą usług świadczonych za pośrednictwem niniejszej WITRYNY INTERNETOWEJ, będą rozstrzygane przez sądy polubownych konsumentów, mediatorów lub podobne, do których SPÓŁKA jest zobowiązana w momencie sporu, a także sądy i odpowiednie sądy zgodnie z prawem hiszpańskim .